Project Description

ประเทศไทย คือ แหล่งถิ่นที่อยู่ของสัตว์และพืชเขตร้อน

ประเทศไทยมีพื้นที่ทั้งหมด 513,120 ตารางกิโลเมตร จากภาคเหนือถึงภาคใต้มีระยะทาง 2,515 กิโลเมตรและบริเวณของประเทศที่กว้างที่สุดอยู่ที่ระยะทาง 1,257 กิโลเมตร เป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์และพืชเขตร้อนตามธรรมชาตินานาชนิด ภาคเหนือของไทยเป็นพื้นที่ป่าและเทือกเขา โดยมีดอยอินทนนท์ที่สูงที่สุดของประเทศที่ความสูง 2,565 เมตร
พื้นที่ราบลุ่มภาคกลางเป็นพื้นที่เขียวชอุ่มและอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยดินดอนสามเหลี่ยมของแม่น้ำเจ้าพระยา ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเป็นที่ราบสูงหินทรายและแห้งแล้งกว่าภาคอื่นๆ สำหรับภาคใต้ประกอบด้วยแนวเทือกเขาที่ทอดผ่านระหว่างทะเลอันดามันและอ่าวไทย สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม โดยฤดูฝนจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคมถึงกันยายนหรือตุลาคมของทุกปีและช่วงอื่นๆของปีจะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างแห้ง